Adatkezelési tájékoztató

I. A tájékoztató célja

A tájékoztató célja, hogy az Algeco Kft., a vállalkozás szolgáltatásait igénybevevő természetes személyek részére a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges információt jogszerűen és tisztességen, az érintett számára átlátható módon hozzáférhetővé tegyen, valamint segítse az érintetteket jogaik gyakorlásában. (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve) A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, csak a megadott célra használjuk fel. (célhoz kötöttség és adattakarékosság elve)

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018.05.25-én érvénybe lépő Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK    rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

II. Adatkezelő adatai:

Név: Algeco Kft.

Weboldal: www.algeco.hu

Cégjegyzék szám: 01-09-962491

Székhely: 1204 Budapest, Béga u. 1.

Adószám: 23372021-2-43

E-mail: info.hu@algeco.com

Tel.szám: +361-289-3080

III. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Az Algeco Kft. weboldalán az ajánlatkéréshez kötelezően kitöltendő adatok az alábbiak:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés célja a szerződéskötés, valamint az ügyféllel való kapcsolattartás.

Természetes személyes esetén a fenti adatok kiegészülnek a címmel. Ezen adatok a számlakiállításhoz szükségesek.

IV. Az adatkezelési jogalapja

A vállalkozás a szerződésen alapuló tárgyi eszköz bérbeadási/eladási tevékenységét írásbeli szerződés alapján végzi. Az adatok kezelésének jogalapja a szerződésen alapul, a szerződést aláíró fél és a rá vonatkozó személyes adatok vonatkozásában.

 

A fent említett szerződés teljesítése keretében a vállalkozás számára hozzáférhetővé váló személyes adatok (így például a szerződésben szereplő kapcsolattartó adatai – név, telefonszám, e-mail cím) kezelésének jogalapja a szerződésen alapuló adatkezelés.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, az adatkezelés jogalapja megváltozik és a személyes adatokat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

V. Az adatkezelés időtartama

A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig.(Utolsó kapcsolódó számlát vagy szerződés lejártát követően) Tekintettel arra, hogy egy vevő/szállító számla megalapozottságát a kapcsolódó megrendelő/szerződés támasztja alá, ezért ezeket az adatokat is a jelzett időtartam alatt megőrzi a vállalkozás.

IV. Az érintett jogai és azok érvényesítése

A vállalkozás a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. A vállalkozás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

Az érintett információt kérhet írásban (postai vagy elektronikus úton). A vállalkozás a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. A vállalkozás a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Ügyfeleink postai (tértivevényes-ajánlott levélben) vagy elektronikus (info.hu@algeco.com) úton kérhetik a személyes adataik helyesbítését vagy módosítását, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. Az érintett törlési kérelmének a vállalkozás nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez. (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez) A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatást küldünk, megjelölve a megtagadás indokát. Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön. A vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A vállalkozás az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy a vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A vállalkozás tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozás

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. A vállalkozás az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

A vállalkozás biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a vállalkozás számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (XLS, CSV), továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VII. Adattovábbítás

Szerződés teljesítéssel összefüggésben

Vállalkozás a szerződés teljesítése érdekében (pl: konténerek kiszállítása, telepítés, javítás) az ügyfelek adatait (kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma) a szükséges mértékben továbbítja a szállítmányozó, illetve az alvállalkozó felé.

Az Algeco Kft.-vel kapcsolatban álló szállítmányozók és alvállalkozók a vállalkozás adatvédelmi szabályzatát elfogadva, az ügyfelek adatait bizalmasan kezelik, a teljesítést követően a további adatkezeléshez nem szükséges adatokat adatbázisukból törlik.

 

Számla-kiállítással összefüggésben

Könyvelés:

 • Név: Algeco Kft
 • Cím: 1204 Budapest, Béga u. 1.
 • Telefon: +361-289-3080
 • E-mail: info.hu@algeco.com
 • Weboldal: https://www.algeco.hu/
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.

Online adatszolgáltatás (számlázó):

 • Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
 • Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.
 • Telefon: +36-1-427-3200
 • Weboldal: https://www.nav.gov.hu/
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

Közhatalmi szervek

Az adatkezelő köteles haladéktalanul – bírósági, vagy hatósági megkeresés alapján – a Érintettek személyes adatait, mint bizonyítékokat az eljáró közhatalmat gyakorló szerv, vagy személy rendelkezésére bocsátani.

VIII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidenst a vállalkozás késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak, amennyiben az valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, az a vállalkozás igazolja a késedelemre szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet is az adatvédelmi incidensről.

IX. Jogérvényesítés

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetnek az info.hu@algeco.com címre küldött e-mailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

X. Módosítás

Jelen tájékoztatót az Adatkezelő a jogszabályok változásának és a hatósági elvárásoknak megfelelően változtathatja. Az aktuális tájékoztató weboldalunkon megtekinthető.

 1. Hatályba léptető és záró rendelkezések

A jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

Hírlevél feliratkozás
s


  Hozzájárulok, hogy számomra a ALGECO KFT. a jövőben hírlevet küldjön

  ALGECO KFT. | H-1204 Budapest, Béga utca 1.| E-mail: info.hu@algeco.com | Tel: +36 (1) 289 3080; Fax: +36 (1) 289 3089 | Adószám: 23372021-2-43 | Cégjegyzékszám: 01-09-962491

  Konténer | Irodakonténer | Szaniterkonténer | Raktárkonténer